Koncentrat krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym (KKCz/RW)

Definicja i właściwości

Jest to składnik uzyskany po usunięciu większości osocza z jednej jednostki pełnej krwi i dodaniu odpowiedniej objętości roztworu wzbogacającego, który umożliwia przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych przez 42 dni. Objętość roztworu wzbogacającego może wahać się od 80 do 110 ml w zależności od wytwórcy danego zestawu do pobierania krwi. Jedna jednostka zawiera wszystkie krwinki czerwone, obecne w jednej jednostce krwi pełnej oraz różną liczbę krwinek białych i płytkowych (w zależności od warunków wirowania).

Sposób otrzymywania

Do pobrania pełnej krwi wykorzystać zestaw zawierający pojemnik z roztworem wzbogacającym. Krew pobrać do pojemnika z roztworem CPD i rozdzielić ją na składniki. Preparatykę należy wykonać najszybciej jak to możliwe po zakończeniu donacji, nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia donacji. Jeżeli nie dodano roztworu wzbogacającego w tym czasie, to KKCz może być przechowywany przez 21 dni.

Oznakowanie składnika

1. Etykieta ostateczna powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
1) Nazwa centrum, na terenie którego otrzymano składnik.
2) Nazwa składnika: “Koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym” lub “KKCz + (nazwa roztworu wzbogacającego)”.
3) Grupa krwi ABO i RhD (słownie, tj.: “RhD+ (plus)”/”RhD- (minus)” lub “RhD+ (dodatni)”/”RhD- (ujemny)”).
4) Inne oznaczone antygeny krwinek czerwonych.
5) Nr składnika (odpowiadający numerowi donacji).
6) Ilość składnika (jednostki i ml).
7) Rodzaj płynu konserwującego.
8) Data pobrania.
9) Data wykonania preparatyki (jeśli jest inna niż data pobrania).
10) Data ważności.
11) Informacje dotyczące wyników dodatkowych badań.
12) Wskazówki:
– “Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6 °C”,
– “Nie przetaczać w przypadku stwierdzenia hemolizy, innych zmian składnika lub uszkodzenia pojemnika”,
– “Przetaczać przez filtr 170?200 µm”.
2. Do składnika wydawanego odbiorcy zaleca się dołączanie ulotki informacyjnej o produkcie. Powinna ona zawierać informacje wyszczególnione w punktach 1, 2, 7, i 12 oraz podane w punkty: Przeciwwskazania, Środki ostrożności podczas stosowania.

Kontrola jakości

Kontrola jakości koncentratu krwinek czerwonych z roztworem wzbogacającym obejmuje testy podane w Tabeli 7.5.

Przeciwwskazania

KKCz z dodatkiem roztworu wzbogacającego nie jest wskazany:
1. Gdy wystąpi alloimmunizacja antygenami leukocytarnymi.
2. W różnego rodzaju nadwrażliwości na białka osocza (może nie dotyczyć jednostek KKCz o małej zawartości osocza, chyba że występuje niezgodność IgA).
3. W transfuzjach wymiennych u noworodków, chyba że składnik zostanie przetoczony w ciągu 5 dni po donacji, a w dniu użycia roztwór wzbogacający zostanie zastąpiony odpowiednią objętością FFP.

Środki ostrożności podczas stosowania

1. Serologiczna zgodność składnika musi być potwierdzona przed przetoczeniem odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi (próba zgodności).
2. Należy przetaczać przez aparat z filtrem zatrzymującym mikroagregaty.